Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Regulaminy

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KATEDRY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KATEDRY

§ 1

1. Podstaw? prawn? dzia?ania katedry stanowi § 24 statutu Uniwersytetu.
2. Katedra jest jednostk? organizacyjn? prowadz?c? dzia?alno?? dydaktyczn? i naukow? w zakresie wyodr?bnionej dyscypliny naukowej.
3. Katedra mo?e mie? struktur? jednolit? lub mo?e sk?ada? si? z dwóch lub wi?cej zak?adów.
4. Katedr? mo?na utworzy?, je?eli w proponowanym sk?adzie osobowym zatrudniona jest w pe?nym wymiarze czasu pracy co najmniej jedna osoba maj?ca tytu? naukowy.

§ 2

1. Katedr? tworzy, przekszta?ca i znosi rektor na wniosek dziekana, zaopiniowany przez rad? wydzia?u.
2. Zakres zada? katedry okre?la kierownik katedry.
3. Katedra posiada wewn?trznie wydzielony maj?tek.

§ 3

1. Organami katedry s?: kierownik oraz rada katedry.
2. Kierownik kieruje ca?okszta?tem dzia?alno?ci katedry i jest prze?o?onym wszystkich pracowników katedry. Odpowiada za planowanie i realizacj? zada? wyznaczonych katedrze, za maj?tek i ?rodki finansowe przydzielone katedrze oraz za warunki bhp i ppo?.
3. Kierownika katedry powo?uje rektor na okres 5 lat, na wniosek rady katedry zaopiniowany przez rad? wydzia?u. Kadencja kierownika katedry rozpoczyna si? z pocz?tkiem roku kalendarzowego.
4. Kierownikiem katedry mo?e by? osoba maj?ca tytu? naukowy lub stopie? naukowy doktora habilitowanego, zatrudniona w pe?nym wymiarze czasu pracy.
5. Do obowi?zków kierownika w szczególno?ci nale?y:
a) sprawowania nadzoru nad przebiegiem procesu dydaktycznego realizowanego przez katedr?;
b) przygotowania projektu planu badawczego oraz wnioskowanie o przyznanie niezb?dnych ?rodków na jego realizacj?;
c) gospodarowanie przydzielonymi lokalami i maj?tkiem katedry.
6. Kierownik katedry mo?e wykonywa? swoje obowi?zki przy pomocy zast?pcy okre?laj?c jego kompetencje.

§ 4

1. Rada katedry jest organem doradczym i opiniodawczym kierownika.
2. Rada wspó?dzia?a z kierownikiem w organizowaniu pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej. Przewodnicz?cym rady jest kierownik Katedry.

§ 5

1. Katedra wykonuje swoje zadania przy pomocy pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i pracowników nie b?d?cych nauczycielami akademickimi.

§ 6

1. Katedra posiada ewidencyjnie wydzielony maj?tek. Ewidencja maj?tku
prowadzona jest na podstawie przepisów obowi?zuj?cych w Uniwersytecie.
2. Kierownik katedry odpowiada za powierzony mu maj?tek znajduj?cy si? na terenie katedry.
3. Kierownik katedry mo?e przekaza? okre?lone przedmioty i urz?dzenia b?d?ce w ewidencji katedry w bezpo?redni? opiek? pracownikowi zatrudnionemu w katedrze. Pracownik ten ponosi odpowiedzialno?? materialn? zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami. Kierownik katedry kontroluje wówczas prawid?owe wykorzystanie i rozliczanie si? pracownika z powierzonego mu mienia.
4. Dzia?alno?? finansowo-gospodarcza katedry prowadzona jest w oparciu o plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu.
5. Katedra prowadzi ?ród?ow? dokumentacj? finansow?, wystawia dokumenty obrotu pieni??nego i maj?tkowego oraz prowadzi ewidencj? w zakresie okre?lonym w?a?ciwymi przepisami.
6. Ewidencj? dokumentów fmansowo-ksi?gowych prowadzi Kwestura Uniwersytetu.
7. Obieg dokumentów finansowych w katedrach wchodz?cych w sk?ad instytutu ustala dyrektor instytutu zgodnie z zasadami przyj?tymi w Uniwersytecie.
8. Kierownik katedry mo?e przekaza? obowi?zki wymienione w pkt. 1-3 kierownikom zak?adów.
9. Do katedr wchodz?cych w sk?ad instytutu maj? odpowiednie zastosowanie ustalenia zawarte w § 9 pkt. 5.

§ 7

Bezpo?redni nadzór i kontrol? nad dzia?alno?ci? katedry dzia?aj?cej poza instytutem sprawuje dziekan a Katedry dzia?aj?cej w instytucie dyrektor instytutu, na podstawie kompetencji wynikaj?cych z regulaminu organizacyjnego instytutu.

§ 8

1. Zmiany w regulaminie mog? by? dokonane zarz?dzeniem rektora z jego w?asnej inicjatywy lub na wniosek dziekana zaopiniowany przez rad? wydzia?u.
2. Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem wprowadzenia zarz?dzenia rektora.

 


Ta strona by?a odwiedzana 1182 razy (w tym z UWM 41 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-20
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa